Select language:

Dokumentacja obiektuOkno Typy amortyzacji - Definicja: Zakładka Ogólne

 

Ta zakładka służy do definiowania parametrów ogólnych dla typów amortyzacji.

Aby uzyskać dostęp do tej zakładki, w menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje   Administracja  Definicje  Księgowość  Środki trwałe  Typy amortyzacji  , a następnie wybrać zakładkę Ogólne.

Pola zakładki Ogólne
Minimalna wartość po amortyzacji

Umożliwia określenie minimalnej wartości księgowej środka trwałego po amortyzacji.

Uwaga Uwaga

Jeśli podano minimalną wartość po amortyzacji i jednocześnie wartość rezydualną w procentach, wyższy priorytet ma wartość rezydualna. Oznacza to, że system amortyzuje środek trwały do momentu, gdy jego wartość ulega obniżeniu do wartości rezydualnej.

Koniec noty
Maksymalna wartość podlegająca amortyzacji

Uwaga Uwaga

To pole jest dostępne wyłącznie dla typów amortyzacji z metodą Liniowa lub Degresywna.

Koniec noty

Należy wprowadzić maksymalną wartość środka trwałego podlegającą amortyzacji.

System uwzględnia maksymalną wartość środka trwałego podlegającą amortyzacji podczas obliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego. Więcej informacji zawarto w przykładzie opisanym poniżej.

Przykład Przykład

 • Środek trwały X

  Koszty nabycia i produkcji: 80 000 USD

  Okres użytkowania: 60 miesięcy

  Maksymalna wartość podlegająca amortyzacji: 60 000 USD

  Wartość rezydualna w %: Brak

  Metoda amortyzacji: liniowa

  Metoda wyceny: Wartość nabycia/Łączny okres użytkowania

  Podstawa obliczeń: miesięczna

  Ponieważ maksymalną wartość środka trwałego podlegającą amortyzacji wynosi 60 000 USD, system oblicza amortyzację miesięczną w następujący sposób:

  60000 USD / 60 = 1000 USD

  Na koniec okresu użytkowania środek trwały nadal ma wartość 20000 USD.

 • Środek trwały Y

  Koszty nabycia i produkcji: 30 000 USD

  Okres użytkowania: 60 miesięcy

  Maksymalna wartość podlegająca amortyzacji: 60 000 USD

  Wartość rezydualna w %: Brak

  Metoda amortyzacji: liniowa

  Metoda wyceny: Wartość nabycia/Łączny okres użytkowania

  Podstawa obliczeń: miesięczna

  Ponieważ koszty nabycia i produkcji są niższe niż maksymalna wartość podlegająca amortyzacji, środek trwały można amortyzować aż do chwili, gdy koszty nabycia i produkcji wyniosą zero. Stąd miesięczny odpis amortyzacyjny jest obliczany w następujący sposób:

  30000 USD / 60 = 500 USD

  Na koniec okresu użytkowania wartość księgowa środka trwałego wynosi zero.

 • Środek trwały Z

  Koszty nabycia i produkcji: 15 000 USD

  Okres użytkowania: 60 miesięcy

  Maksymalna wartość podlegająca amortyzacji: 9 000 USD

  Wartość rezydualna w %: 20%

  Metoda amortyzacji: liniowa

  Metoda wyceny: Wartość nabycia/Łączny okres użytkowania

  Podstawa obliczeń: miesięczna

  System oblicza wartość rezydualną środka trwałego w następujący sposób:

  15000 USD * 20% = 3000 USD

  Ponieważ maksymalna wartość środka trwałego podlegającą amortyzacji wynosi 9000 USD, jego rzeczywista wartość podlegająca amortyzacji to zaledwie 6000 USD, przy uwzględnieniu wartości rezydualnej.

  Stąd miesięczny odpis amortyzacyjny środka trwałego jest obliczany w następujący sposób:

  • pole wyboru Uwzględnij wartość rezydualną w obliczeniach amortyzacji: zaznaczone

   9000 USD / 60 = 150 USD

   Po upływie 40 miesięcy skumulowane odpisy amortyzacyjne wynoszą 6000 USD i amortyzacja jest przerywana.

  • pole wyboru Uwzględnij wartość rezydualną w obliczeniach amortyzacji: niezaznaczone

   (9000 USD - 3000 USD) / 60 = 100 USD

Koniec przykładu
Zaokrąglij wartość księgową na koniec roku

Zaokrągla wartości księgowe netto środków trwałych na koniec każdego roku obrotowego.

Po zaznaczeniu pola wyboru system SAP Business One zaokrągla kwoty amortyzacji dla roku obrotowego, przy czym zaokrąglane są wartości księgowe środków trwałych na koniec roku.

Przykład Przykład

Wartość księgowa netto środka trwałego obliczona przez system wynosi 28123,32 USD na koniec roku. Jeśli zaznaczono to pole wyboru, wówczas system zaokrągla tę kwotę do 28123,00 USD. Kwota amortyzacji środka trwałego w danym roku jest zatem zwiększana o 0,32 USD.

Koniec przykładu
Wartość rezydualna w %

Należy wprowadzić wartość rezydualną wyrażoną w procentach.

Uwaga Uwaga

Jeśli podano minimalną wartość po amortyzacji i jednocześnie wartość rezydualną w procentach, wyższy priorytet ma wartość rezydualna. Oznacza to, że system amortyzuje środek trwały do momentu, gdy jego wartość ulega obniżeniu do wartości rezydualnej.

Koniec noty
Uwzględnij wartość rezydualną w obliczeniach amortyzacji

Uwzględnia wartość rezydualną w obliczeniach amortyzacji środka trwałego.

Przykład Przykład

Środek trwały X

Koszty nabycia i produkcji: 6 000 USD

Okres użytkowania: 60 miesięcy

Metoda amortyzacji: liniowa

Podstawa obliczeń: roczna

Metoda obliczeń: Wartość nabycia/Łączny okres użytkowania

Wartość rezydualna w %: 10%

 • Jeśli nie zaznaczono pola wyboru, system oblicza amortyzację miesięczną środka trwałego w następujący sposób:

  (6000 USD – 6000 USD * 10%) / 60 = 90 USD

  W takim przypadku następuje amortyzacja środka trwałego o 90 USD na miesiąc, zaś wartość rezydualna wynosi 600 USD po 60 miesiącach okresu użytkowania.

 • Jeśli zaznaczono to pole wyboru, system oblicza amortyzację miesięczną środka trwałego w następujący sposób:

  6000 USD / 60 = 100 USD

  W takim przypadku następuje amortyzacja środka trwałego w wysokości 100 USD na miesiąc w pierwszych 4 latach, oraz 50 USD na miesiąc w ostatnim roku okresu użytkowania, tak że wartość rezydualna pozostaje na poziomie 600 USD.

Koniec przykładu
Nabycie

Określa sposób, w jaki nabycie środka trwałego ustala datę rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z następujących opcji:

 • Narastająco - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie pola Typ narastając. Z listy rozwijanej można wybrać jedną z następujących opcji w celu sprawdzenia daty początku amortyzacji:

  • Dokładna podstawa dzienna - amortyzacja środka trwałego rozpoczyna się w dniu nabycia środka trwałego.

  • Pierwszy dzień bieżącego okresu - amortyzacja środka trwałego rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu księgowania, w którym nabycie ma miejsce.

  • Pierwszy dzień następnego okresu - amortyzacja środka trwałego rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu księgowania następującego po okresie nabycia.

 • Konwencja: 1. rok - określa datę rozpoczęcia amortyzacji w następujący sposób:

  • Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym:

   • Jeśli nabycie środka trwałego ma miejsce przed 1 lipca, amortyzacja rozpoczyna się od 1 stycznia.

   • Jeśli nabycie środka trwałego ma miejsce po 1 lipca, amortyzacja rozpoczyna się od 1 lipca.

  • Jeśli rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym:

   • Jeśli nabycie środka trwałego ma miejsce w pierwszej połowie roku obrotowego, amortyzacja rozpoczyna się od pierwszego dnia pierwszej połowy roku.

   • Jeśli nabycie środka trwałego ma miejsce w drugiej połowie roku obrotowego, amortyzacja rozpoczyna się od pierwszego dnia drugiej połowy roku.

 • Półrocze - amortyzacja środka trwałego zawsze rozpoczyna się od pierwszego dnia drugiej połowy roku obrotowego, w którym nabycie środka trwałego ma miejsce.

 • Cały rok - amortyzacja środka trwałego zawsze rozpoczyna się od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nabycie środka trwałego ma miejsce.

Kolejne nabycie

Możliwe jest określenie, w jaki sposób kolejne nabycie środka trwałego wpływa na jego amortyzację. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z następujących opcji:

 • Narastająco - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie pola Typ narastając. Z listy rozwijanej można wybrać jedną z następujących opcji:

  • Dokładna podstawa dzienna - powoduje ponowne obliczenie amortyzacji środka trwałego od pierwszego dnia, w którym kolejne nabycie ma miejsce.

  • Pierwszy dzień bieżącego okresu - umożliwia ponowne obliczenie amortyzacji środka trwałego od pierwszego dnia okresu księgowania, w którym kolejne nabycie ma miejsce.

  • Pierwszy dzień następnego okresu - umożliwia ponowne obliczenie amortyzacji środka trwałego od pierwszego dnia okresu księgowania, następującym po okresie kolejnego nabycia.

 • Konwencja: półrocze - ponownie oblicza amortyzację środka trwałego jako jedną z następujących sytuacji:

  • Jeśli kolejne nabycie środka trwałego ma miejsce w roku obrotowym nabycia, system ponownie oblicza amortyzację środka trwałego od dnia, od którego amortyzacja się zaczyna.

  • Jeśli kolejne nabycie środka trwałego ma miejsce w latach po roku obrotowym nabycia, system ponownie oblicza amortyzację środka trwałego od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym następuje kolejne nabycie.

 • Cały rok - ponownie oblicza amortyzację środka trwałego jako jedną z następujących sytuacji:

  • Jeśli kolejne nabycie środka trwałego ma miejsce w roku obrotowym nabycia, system ponownie oblicza amortyzację środka trwałego od dnia, od którego amortyzacja się zaczyna.

  • Jeśli kolejne nabycie środka trwałego ma miejsce w latach po roku obrotowym nabycia, system ponownie oblicza amortyzację środka trwałego od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym następuje kolejne nabycie.

Rozchód

Możliwe jest określenie, w jaki sposób rozchód środka trwałego wpływa na jego amortyzację. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z następujących opcji:

 • Narastająco - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie pola Typ narastając. Z listy rozwijanej można wybrać jedną z następujących opcji:

  • Dokładna podstawa dzienna - umożliwia obliczenie amortyzacji środka trwałego do ostatniego dnia rozchodu.

  • Ostatni dzień poprzedniego okresu - umożliwia obliczenie amortyzacji środka trwałego do ostatniego dnia okresu księgowania przed okresem rozchodu.

  • Ostatni dzień bieżącego okresu - umożliwia obliczenie amortyzacji środka trwałego do ostatniego dnia okresu księgowania, w którym rozchód ma miejsce.

 • Konwencja: półrocze - oblicza amortyzację środka trwałego jako jedną z następujących sytuacji:

  • Jeśli rozchód środka trwałego ma miejsce w pierwszej połowie roku obrotowego, system oblicza amortyzację do ostatniego dnia pierwszej połowy roku.

  • Jeśli rozchód środka trwałego ma miejsce w drugiej połowie roku obrotowego, system oblicza amortyzację do ostatniego dnia drugiej połowy roku.

 • Tylko po zakończeniu okresu użytkowania - tę opcję należy wybrać dla niskocennych środków trwałych, które mogą być rozchodowane dopiero po zakończeniu okresu użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że ta opcja jest dostępna tylko w przypadku lokalizacji w Niemczech.

Kumuluj amortyzację dla poprzednich okresów w okresie kapitalizacji

Przesuwa amortyzację poprzednich okresów roku obrotowego na okres przyjęcia do użytkowania.

We Włoszech w roku przyjęcia do użytkowania istnieje wymóg prawny obliczenia amortyzacji środka trwałego dla całego roku, przy czym data początku amortyzacji nie może przypadać wcześniej, niż w dniu przyjęcia do użytkowania.

Jeśli przyjęcie do użytkowania nie pokrywa się z początkiem roku, istnieje możliwość obliczenia amortyzacji dla całego roku, a następnie zaznaczenia pola wyboru w celu przesunięcia amortyzacji z poprzednich okresów na okres przyjęcia do użytkowania.

Przykład Przykład

Środek trwały X

Koszty nabycia i produkcji: 10 000 USD

Okres użytkowania: 60 miesięcy

Metoda amortyzacji: liniowa

Metoda wyceny: Wartość nabycia/Łączny okres użytkowania

Data przyjęcia do użytkowania: 1 kwietnia 2012

Wymagane jest dokonanie potrącenia amortyzacji w pierwszym roku o 50%.

System oblicza najpierw amortyzację w pierwszym roku w następujący sposób:

(10000 USD / 60 * 12) * 50% = 1000 USD

Następnie obliczana jest amortyzacja w ujęciu miesięcznym w następujący sposób:

1000 USD / 12 = 83,33 USD

 • Jeśli zaznaczono to pole wyboru, amortyzacja środka trwałego w roku 2012 przebiega następująco:

  Sty

  Lut

  Mar

  Kwi

  Maj

  Cze

  Lip

  Sie

  Wrz

  Paź

  Lis

  Gru

  333.32

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

 • Jeśli nie zaznaczono tego pola wyboru, amortyzacja środka trwałego w roku 2012 przebiega następująco:

  Sty

  Lut

  Mar

  Kwi

  Maj

  Cze

  Lip

  Sie

  Wrz

  Paź

  Lis

  Gru

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

  83.33

Koniec przykładu
Zatrzymaj amortyzację na koniec ostatniego pełnego roku obrotowego

Zatrzymuje amortyzację środka trwałego na koniec ostatniego pełnego roku obrotowego w okresie użytkowania środka trwałego.

Przykład Przykład

Środek trwały X

Koszty nabycia i produkcji: 3 600 USD

Okres użytkowania: 36 miesięcy

Metoda amortyzacji: liniowa

Podstawa obliczeń: Co miesiąc

Metoda wyceny: Wartość nabycia/Łączny okres użytkowania

Data przyjęcia do użytkowania: 1 kwietnia 2010

 • Jeśli zaznaczono to pole wyboru, amortyzacja środka trwałego przebiega następująco:

  Sty

  Lut

  Mar

  Kwi

  Maj

  Cze

  Lip

  Sie

  Wrz

  Paź

  Lis

  Gru

  2010

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  2011

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  2012

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  400

 • Jeśli nie zaznaczono tego pola wyboru, amortyzacja środka trwałego przebiega następująco:

  Sty

  Lut

  Mar

  Kwi

  Maj

  Cze

  Lip

  Sie

  Wrz

  Paź

  Lis

  Gru

  2010

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  2011

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  2012

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  2013

  100

  100

  100

Koniec przykładu
Wartość procentowa amortyzacji do wystornowania w roku rozchodu

Należy wprowadzić kwotę (w procentach) amortyzacji do wystornowania dla środka trwałego w roku rozchodu.

Po wskazaniu wartości procentowej system zmniejsza wartość planowanej amortyzacji środka trwałego w roku rozchodu i odpowiednio dostosowuje jego wartość księgową netto.

Uwaga Uwaga

Wskazana tutaj wartość procentowa ma zastosowanie do środka trwałego wyłącznie w przypadku jego całkowitego rozchodu.

Koniec noty

Przykład Przykład

Środek trwały X

Koszty nabycia i produkcji: 48 000 USD

Okres użytkowania: 48 miesięcy

Metoda amortyzacji: liniowa

Metoda wyceny: Wartość nabycia/Łączny okres użytkowania

Wartość procentowa amortyzacji do wystornowania w roku rozchodu: 40%

Data przyjęcia do użytkowania: 1 stycznia 2010

Data rozchodu: 1 lipca 2012

System oblicza amortyzację środka trwałego w następujący sposób:

Sty

Lut

Mar

Kwi

Maj

Cze

Lip

Sie

Wrz

Paź

Lis

Gru

2010

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2011

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2012

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2013

System oblicza amortyzację wstecz w 2012 roku w następujący sposób:

1000 USD * 6 * 40% = 2400 USD

Amortyzacja w roku 2012 jest aktualizowana w następujący sposób:

(6000 USD – 2400 USD) / 6 = 600 USD

Sty

Lut

Mar

Kwi

Maj

Cze

Lip

Sie

Wrz

Paź

Lis

Gru

2012

600

600

600

600

600

600

Wartość księgowa netto środka trwałego 1 lipca 2012 wynosi 20400 USD.

Koniec przykładu
Ważne Od Do

Należy podać poprawny okres dla typu amortyzacji.

Was this page helpful to you?

Related Content

The following content is not part of SAP product documentation. For more information, see the following disclaimer Information published on SAP site .