Select language:

Nesne dokümantasyonuDefteri kebir

 

Bu rapor çeşitli ölçütlere göre şirket veri tabanına kaydedilen yevmiye kayıtlarının bir listesini üretmenizi sağlar. Rapora ilişkin seçim ölçütlerini belirlemek için bu pencereyi kullanın.

Pencereyi açmak için   Finansallar  Mali raporlar  Muhasebe  Defteri kebir  'i seçin. Alternatif olarak, bunu Raporlar modülünden açabilirsiniz.

Rapor tanımlandıktan sonra bunu Defteri kebir penceresi'nde görüntüleyebilirsiniz.

Not Not

Bu konu, bu penceredeki kendinden açıklamalı olmayan veya ek bilgi gerektirmeyen alanları ve diğer öğeleri belgeler.

Notun sonu.
Seçim ölçütleri
Muhatap

Rapordaki muhatapları görüntüler.

Not Not

Seçilmediyse, muhatap seçim ölçütleriyle ilgili diğer alanlar görüntülenmez.

Notun sonu.
Müşteri grubu, satıcı grubu

Belirli bir gruba ait muhatapların müşteriler ve satıcılar olarak bölünerek dahil edilmesini sağlar.

Not Not

Yalnız müşterileri görüntülemek için, Satıcı grubu alanında Hiçbiri'ni seçin.

Notun sonu.
Özellikler

Gerekli özellikleri seçtiğiniz Özellikler penceresini açar. Seçimleriniz yandaki alanda görünür.

Defteri kebir hesapları

Defteri kebir hesaplarını rapora dahil eder.

Not Not

Seçilmediyse, defteri kebir hesapları seçim ölçütleriyle ilişkili diğer alanlar görüntülenmez.

Notun sonu.
Bul

Rapor için defteri kebir hesaplarını belirleyebileceğiniz Defteri kebir hesapları penceresini açar.

Düzey

Tabloda görüntülenen hesapların düzeyini seçin.

Düzey 1 seçildiğinde hesap başlıkları en yüksek düzeyde görüntülenir.

Not Not

Seçilen satır başlık altında görünen tüm hesapları içerir.

Notun sonu.
Düzey

Raporda görüntülenmek için seçilmiş hesapları gösterir.

 • Hesabın seçimini kaldırmak için, X'i satırından temizleyin.

 • Tablodaki tüm hesapları/seçimleri temizlemek/seçmek için sütun başlığındaki X'i tıklayın.

Kayıt tarihi başlangıcı...bitişi..., vade tarihi başlangıcı...bitişi..., belge tarihi başlangıcı...bitişi...

Rapor için işlem aralığını tanımlamakta ölçüt alınacak tarih türünü belirleyin.

Aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Birden fazla tarih aralığı kullanabilirsiniz

 • Özel mali dönem belirleyebilirsiniz

Genişletilmiş

Genişletilmiş seçim ölçütleri penceresini açar, burada defteri kebir raporuna dahil edilecek işlemler için ek parametreleri tanımlayabilirsiniz.

Her hesabı ayrı sayfada yazdır

Ayrı bir sayfada her hesapla ilişkili işlemleri yazdırır. Aksi takdirde, işlemler ardışık biçimde yazdırılır.

Doğrudan yazıcıya yazdır

Raporu ekranda görüntülemeden yazdırır.

Hesapları hesap planına göre sırala

Rapor, hesapları Hesap planı penceresindekiyle aynı sırada görüntüler.

Düzeltmeleri yoksay

Rapor, seçilen Düzeltme işlemi içeren işlemleri hariç tutar (dönem 13).

Yabancı adlar

Rapor, muhataplar ve hesaplar için tanımlanan yabancı adları görüntüler.

Kayıt özetini görüntüle

Raporun sonucunda görüntülenen kayıtların özetini içerir.

Dönemler için açılış bakiyesi görüntüle

Muhataplar ve hesapların bakiyesini rapor için tanımlanan tarih aralığındaki ilk günden önceki gün için hesaplandığı gibi görüntüler.

Dikkat Dikkat

Açılış bakiyesinin hesabı rapor için belirlenen tarih aralığı tarafından belirtilir. Birden fazla tarih aralığı belirlediyseniz, SAP Business One açılış bakiyesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

 • Kayıt tarihi belirlenen bir seçenekse, Kayıt tarihi başlangıcı alanında tanımlanan tarihten daha önceki kayıt tarihini içeren tüm işlemler dahil edilir.

 • Kayıt tarihi seçilmediyse, Belge tarihi başlangıcı alanında tanımlanan tarihten daha önceki belge tarihini içeren tüm işlemler dahil edilir.

Uyarı sonu.
Görüntüle

Raporda görüntülenecek işlemleri seçin:

 • Tüm kayıtlar – Seçim ölçütlerine göre bulunan tüm kayıtlar

 • Eksiksiz mutabakatı yapılmadı – Eksiksiz mutabakatı yapılmayan tüm kayıtlar

 • Eksiksiz mutabakatı yapıldı – Eksiksiz mutabakatı yapılan tüm kayıtlar

 • Harici olarak mutabakatı yapılmamış – Yalnız harici olarak mutabakatı yapılmamış kayıtlar (çoğunlukla banka hesaplar için ilişkili)

 • Harici olarak mutabakatı yapılmış – Yalnız harici olarak mutabakatı yapılmış kayıtlar

Mutabakat tarihini dikkate al

Not Not

Bu alan Görüntü alanında Tüm kayıtlar, Tam olarak mutabakatı yapılmadıveya Yalnız tam olarak mutabakatı yapıldı'yı seçerseniz kullanılabilir.

Notun sonu.

Aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

 • Onay kutusunu seçerseniz, rapor doğru geçmiş vadesi gelmiş bakiye içeren işlemleri belirlenen kayıt tarihi Bitiş tarihi olarak aşağıdaki gibi görüntüler:

  • Mutabakat tarihi belirlenen kayıt tarihiBitiş tarihinden daha sonraysa, işlem (veya kısmen mutabakatı yapıldıysa kısmi işlem) mutabakatı yapılmamış olarak gösterilir ve mutabakatı yapılmamış Vadesi gelmiş bakiye değeri görüntülenir.

  • Mutabakat tarihi belirlenen kayıt tarihiBitiş tarihinden daha önce veya bununla aynıysa, işlem (veya kısmen mutabakatı yapıldıysa kısmi işlem) mutabakatı yapılmış olarak gösterilir ve mutabakatı yapılmış Vadesi gelmiş bakiye değeri görüntülenir.

 • Seçme kutusunu seçmezseniz, rapor en son vadesi gelmiş bakiye içeren işlemleri görüntüler.

Vadesi gelmiş sıfır bakiyeyi gizle

Not Not

Bu alan Görüntü alanında Tüm kayıtları veMutabakat tarihini dikkate al onay kutusunu seçerseniz kullanılabilir.

Notun sonu.

Mutabakat tarihini dikkate al onay kutusu seçildiğinde vadesi gelmiş sıfır bakiye olarak hesaplanan işlemleri gizlemek için seçin.

Sıfır bakiyeli hesabı gizle

Sıfır bakiyeli hesapları rapordan hariç tutar.

Not Not

Yalnız Kayıt içermeyen hesapları gizle seçilmediyse kullanılabilir.

Notun sonu.
Kayıt içermeyen hesapları gizle

Rapor kayıt içermeyen hesapları hariç tutar.

Sırala ve özetle

Ekranda raporu görüntüleme için sıralama ölçütlerini belirlemenizi sağlar:

 • Aşağıdaki alanda neyin sıralanacağını belirleyin.

 • Tabloda üç düzeye kadar sıralama düzeyi tanımlayın.

 • Her satırda belirlenecekler:

  • Gerekli alan

  • Sıra

  • Özetle veya özetleme!

Yeniden değerleme

Rapor sonuçlarının nasıl yeniden değerleneceğini belirleyebileceğiniz Yeniden değerleme seçim ölçütleri penceresini açar.

Not Not

Yeniden değerleme yalnız görüntüleme amaçlıdır ve kayıt değerlerini etkilemez.

Notun sonu.

Was this page helpful to you?

Related Content

The following content is not part of SAP product documentation. For more information, see the following disclaimer Information published on SAP site .